• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1
969 81 Štiavnické Bane

Telefón: +421 45 / 69 29 117
Fax: +421 45 / 69 29 262
E-mail: obec@stiavnickebane.com

Starosta: Stanislav Neuschl

Zástupca: Milan Ernek ml. 

Poslanci OZ:

Ernek Milan ml.

Ševeček Gabriel

Blaško Marcel

Kališek Dalibor

Drexler Vladimír

RNDr. Šušková Zuzana

Ing. Havlík Oldřich

Kontrolór:

Kronikár: Mgr. Darina Bodorová


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Štiavnické Bane

V súlade s § 18 a, odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach na svojom zasadnutí dňa  28.4.2015 uznesením č.  14 /2015  vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane.

Voľba sa uskutoční dňa 12.6.2015.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do  29.5.2015 do 14.00 hod. na adrese  Obec Štiavnické Bane, Obecný úrad, 96981 Štiavnické Bane 1 v zalepenej obálke s označením „ Voľba hlavného kontrolóra Obce Štiavnické Bane – neotvárať“.Funkcia hlavného kontrolóra Obce Štiavnické Bane  je v rozsahu 0,2 pracovného úväzku.

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky

1. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie- najvhodnejšie ekonomického smeru,s prehľadom v účtovníctve.

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu musí obsahovať:

 • meno priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontakt. Údaje – email, telefón
 • profesijný životopis
 • informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú  zárobkovú činnosť, alebo je členom kontrolných a dozorných orgánov

3. K prihláške je potrebné doložiť:

 • výpis z registra trestov nie straší ako 3 mesiace
 • úradne overený doklad o vzdelaní
 • súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 odst. 1 a 2 zák. č.428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov, pre aký účel sa súhlas dáva s vlastnoručným podpisom.

Spôsob vykonania voľby

a) otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce za prítomnosti zástupcov určenej komisie dňa 30.05.2015  o 13.00 hod. v kancelárii starostu obce.  O výsledku sa spíše zápisnica, ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako  príloha k materiálu o voľbe hlavného  kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí  splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

b) každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie   zastupiteľstva dňa    12. júna  2015  a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva  v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane“ v časovom rozsahu max. 5 minút.

c) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej   miestnosti úradu. Voľbu riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva .

d) o priebehu voľby a o jej výsledku sa spíše zápisnica.

e) výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu  predseda  Volebnej komisie, ktorého  určil starosta ako aj celú volebnú komisiu.

f) výkon funkcie  hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné  obdobie sa začína dňom 19.06.2015, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, výkon funkcie hlavného kontrolóra je stanovený na  úväzok  0,2.