• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 21.5.2019

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  15.5.2019

 P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a  zasadanie obecného zastupiteľstva na 21.5.2019 /t.j.utorok/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

1.Otvorenie

2.Zmena rozpočtu 1/2019

3.Územný plán obce

4.Rokovací poriadok OZ

5.Plán odmeňovania

6.Vypracovanie architektonicko-historického výskumu  

7.Rôzne: a) Delegovanie zástupcov obce do Rady školy

8.Diskusia

9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Pozvánka neziskovej org. Berg schola
Pozvánka na OZ 12.11.2019
Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
1 2 ... 10 [>]