• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 27.6.2019

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  24.6.2019

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a     zasadanie obecného zastupiteľstva  na 27.6.2019 /t.j. štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2 Stanovisko hlavného kontrolóra a schválenie záverečného účtu na rok 2018

3. Územný plán obce

4. Pozemky

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

6. Kapitálové výdavky - ZŠ

7. Návrh na vyradenie V3S

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Zber K.O
Čerpanie dovolenky od 23.12.2019. - 2.1.2020
Pozvánka na OZ 16.12.2019
Pozvánka neziskovej org. Berg schola
Pozvánka na OZ 12.11.2019
Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
1 2 ... 10 [>]