• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 12.11.2019

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  07.11.2019

                                          P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a     zasadanie obecného zastupiteľstva

na 12.11.2019 /t.j.utorok/ o 18.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

1.Otvorenie

2.Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca

3. Nadobudnutie majetku darovaním do vlastníctva obce – bývalý kláštor od Biskupského úradu   Banská Bystrica

4. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Zber K.O
Čerpanie dovolenky od 23.12.2019. - 2.1.2020
Pozvánka na OZ 16.12.2019
Pozvánka neziskovej org. Berg schola
Pozvánka na OZ 12.11.2019
Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
1 2 ... 10 [>]