• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 15.12.2016

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  09.12.2016

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 15.12.2016 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

 1. VZN č. /2016 o podmienkach držania psov na území obce Štiavnické Bane
 2. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 2/2015
 3. Rozpočet obce na rok 2017
 4. Prenájom priestorov Pohostinstvo Spolok – zverejnenie zámeru
 5. Pozemky – zámer na odpredaj
 6. Schválenie bankového úveru
 7. Schválenie interných smerníc obce
 8. Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]