• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 15.12.2016

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  09.12.2016

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 15.12.2016 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

 1. VZN č. /2016 o podmienkach držania psov na území obce Štiavnické Bane
 2. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 2/2015
 3. Rozpočet obce na rok 2017
 4. Prenájom priestorov Pohostinstvo Spolok – zverejnenie zámeru
 5. Pozemky – zámer na odpredaj
 6. Schválenie bankového úveru
 7. Schválenie interných smerníc obce
 8. Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 2017
Pozvánka na OZ 15.5.2017
Zmena programu kultúrnych podujatí
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]