• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 2017

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Urbárska a pasienková spoločnosť v Štiavnických Baniach oznamuje, že  zhromaždenie vlastníkov  spoločnosti  sa uskutoční dňa

14.  júla  2017  od 15.00 h (v piatok)

v kinosále  v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h)

Program  zhromaždenia vlastníkov:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2016
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa dozornej rady o zhodnotení a previerke účtovania za rok 2016
 7. Návrh predstavenstva na vyplatenie podielov z hospodárenia za rok 2016
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na  zhromaždení vlastníkov. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní zhromaždenia, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie  splnomocnenia s uvedením podielnika (príp. rodinného príslušníka), ktorý Vás bude  na rokovaní zastupovať. V prípade, že nemáte Vám blízku osobu na splnomocnenie, uchádzame sa o Vašu dôveru – splnomocniť môžete  členov výboru  (splnomocnenie môžete napísať podľa vzoru, ktorý je  prílohou tejto Vyhlášky a doručiť na kontaktnú adresu)   

                   Mgr. Božena Bačíková, Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica

                   Tel.: 0903 525 023,  e-mail:  bozena.bacikova@gmail.com

                   (doručiť môžete aj sken podpísaného splnomocnenia)

Účasť podielnikov je nutná na odsúhlasenie uznesenia a  podielov nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Po odsúhlasení   zhromaždením vlastníkov,  budú   podiely (podľa bodu č. 7 programu rokovania)  prítomným  podielnikom vyplatené  priamo po ukončení zhromaždenia vlastníkov,   v hotovosti.  V prípade, že splnomocníte zastupovaním niektorého člena Výboru, uveďte v splnomocnení číslo účtu, na ktorý Vám podiely pošleme.

Tešíme sa na stretnutie  s Vami

Príloha

Splnomocnenie

        Mgr. Božena Bačíková,  v.r                                               Ladislav Láslo, v.r.

              tajomníčka US                                                               predseda US

  

    Štiavnické Bane  12. júna 2017

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]