• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 29.6.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2017 o 17:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadania

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Správa nezávislého audítora za rok 2016

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra a schválenie záverečného účtu za rok 2016

5.      Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN obce Štiavnické Bane o poskytovaní sociálnych služieb na území obce            Štiavnické Bane

6.      Pozemky

7.      Schválenie úsekov na opravu miestnych komunikácií

8.      Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

9.      Schválenie zriadenia nových tried v ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

10.  Diskusia

11.  Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce

Na zasadnutie sa pozývajú:

      Hlavný kontrolór obce

      Poslanci OZ v Štiavnických Baniach

      Obyvatelia obce Štiavnické Bane

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 31.10.2018
Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]