• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 15.12.2017

O B E C    Štiavnické Bane

Štiavnické Bane  13.12.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva  na 15.decembra 2017 /t.j.piatok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.VZN Obce Štiavnické Bane č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

3.VZN Obce Štiavnické Bane č. 2/2017o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4.Rozpočet Obce Štiavnické Bane na rok 2018

5.Pozemky – odpredaj

6.Vyradenie z majetku obce  špeciálne  vozidlo Tatra 138

7.Diskusia

8.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]