• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 15.12.2017

O B E C    Štiavnické Bane

Štiavnické Bane  13.12.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva  na 15.decembra 2017 /t.j.piatok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.VZN Obce Štiavnické Bane č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

3.VZN Obce Štiavnické Bane č. 2/2017o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4.Rozpočet Obce Štiavnické Bane na rok 2018

5.Pozemky – odpredaj

6.Vyradenie z majetku obce  špeciálne  vozidlo Tatra 138

7.Diskusia

8.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
Pozvánka na OZ 31.10.2018
Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]