• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 5.3.2018

                                                                                                                    Štiavnické Bane   28.2.2018

P o z v á n k a 

Starosta Obce Štiavnické Bane v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    z v o l á v a 

zasadanie      obecného zastupiteľstva  na deň       5. marca 2018 o 16.00 hod.  / t.j. v pondelok/ na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.

Program:

 1. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o výške dotácie pre MŠ

 2. Úprava rozpočtu

 3. Správa o činnosti kontrolóra obce

 4. Určenie členov inventarizačnej komisie

 5. Voľba členov sociálnej a finančnej komisie

 6.  Prejednanie protokolu NKÚ

  7. Opatrenia vyplývajúce z protokolu NKÚ

  8. Odpredaj pozemku

  9. Rôzne

10. Diskusia

11. Záver

Rokovanie OZ je verejné

                                                                                                     Starosta obce

                                                                                                     Neuschl Stanislav v.r. 


Zoznam aktualít

Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]