• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 5.3.2018

                                                                                                                    Štiavnické Bane   28.2.2018

P o z v á n k a 

Starosta Obce Štiavnické Bane v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    z v o l á v a 

zasadanie      obecného zastupiteľstva  na deň       5. marca 2018 o 16.00 hod.  / t.j. v pondelok/ na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.

Program:

 1. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o výške dotácie pre MŠ

 2. Úprava rozpočtu

 3. Správa o činnosti kontrolóra obce

 4. Určenie členov inventarizačnej komisie

 5. Voľba členov sociálnej a finančnej komisie

 6.  Prejednanie protokolu NKÚ

  7. Opatrenia vyplývajúce z protokolu NKÚ

  8. Odpredaj pozemku

  9. Rôzne

10. Diskusia

11. Záver

Rokovanie OZ je verejné

                                                                                                     Starosta obce

                                                                                                     Neuschl Stanislav v.r. 


Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
Pozvánka na OZ 31.10.2018
Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]