• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 28.6.2018

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  25.6.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 28.6.2018 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Prijatie daru od pani K. Pataki, akademickej sochárky

2.Oprava Kláštora – spoluúčasť

3.Schválenie platu starostu

4.Určenie rozsahu úväzku výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022

5.Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov v obci Štiavnické Bane na roky 2018-2022

6.Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiav. Baniach

7.Úprava rozpočtu

8.Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel

9.Plán práce hlavného kontrolóra

10.Záverečný účet obce

11.Pozemky

12.Odpustenie nájmu – žiadosť

13.Rôzne

14.Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]