• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 4.12.2018

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  28.11.2018

 P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a     u s t a n o v u j ú c e    zasadanie obecného zastupiteľstva na 4.12.2018 /t.j.utorok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5.Zloženie sľubu poslancov

6.Vystúpenie starostu obce

7.Schválenie programu rokovania

8.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

9.Schválenie platu starostu

10.Schválenie zástupcu sobášiaceho

11.Schválenie uznesenia

12.Diskusia

13.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
Pozvánka na OZ 31.10.2018
Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]