• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 29.1.2019

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  22.1.2019

 P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a   zasadanie obecného zastupiteľstva na 29.1.2019 /t.j.utorok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

1.Otvorenie

2.Kontrola uznesení

3.VZN Obce Štiavnické Bane o dotáciách

4. Dodatok č. 1/2019 k VZN Obce Štiavnické Bane č. 1/2017 – Originálne kompetencie

5.Rokovací poriadok OZ

6.Schválenie kronikára obce

7.Voľba členov komisií pri OZ

8.Určenie zástupcu starostu

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
1 2 ... 10 [>]