• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Platné VZN

VZN č.3/2019
(1171.33 kb)
VZN č.2/2019
(851.74 kb)
Dodatok č.1 k VZN 5/2012
(20.25 kb)
Dodatok č.2/2019 k VZN 1/2017
(366.02 kb)
VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(369.74 kb)
Prílohy k VZN 1/2019
(168 kb)
Dodatok č.1/2018 k VZN 1/2017
(365.29 kb)
VZN č. 1-2016 o podmienkach držania psov
(239.52 kb)
Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2-2015 o miestnych daniach
(343.41 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
(610.81 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 3/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(160.53 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2015 o miestnych daniach
(474.56 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane 1/2015 O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
(429.82 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (platné od 1.1.2015)
(193.52 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 3/2014 o polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (platné od 1.1.2015)
(183.11 kb)
Všeobecno záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2014 o miestnych daniach (platné od 1.1.2015)
(307.31 kb)
VZN č. 1/2014 obce Štiavnické Bane o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štiavnické Bane
(221.33 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( platné pre rok 2014 )
(77.66 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štivnické Bane č. 3/2013 o miestnych daniach ( platné pre rok 2014 )
(120.75 kb)
šeobecnezáväzné naridenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzani odpadovýc vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Štavnické Bane
(68.63 kb)
VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnické Bane
(75.54 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 1/2012 o miestnych daniach
(123.71 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(73.98 kb)
VZN Obce Štiavnické Bane O Odpadoch č.3/2012
(123.89 kb)
VZN Obce Štiavnické Bane č.4/2012 O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Štiavnické Bane
(88.34 kb)
VZN Č. 5/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
(105.03 kb)
VZN obce o verejnom poriadku
(47.5 kb)
VZN obce Štiavnické Bane č.1/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
(30.5 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
(96.25 kb)
Dodatok č. 1 k VZN obce Št. Bane č. 3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
(56.1 kb)
Všeobene záväzné nariadenie obce Št. Bane č. 5/2011 o chove, vodení a držaní psov
(73.74 kb)
VZN č. 2/2011 Prevázdkový poriadok pre pohrebisko v obci Štiavnické Bane
(116.66 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 na ochranu životného prostredia a verejného poriadku v obci Štiavnické Bane
(94.19 kb)
Všeobedcne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane o obmedzení predaja a používania alkoholických nápojov
(230.41 kb)