• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Hasiči

Z hasičskej súťaže družstiev o pohár starostu obce júl/ 2006.Obecný úrad v Štiavnických Baniach zriadil podľa zákona 314/2001 Zb. obecný hasičský zbor v roku 2001.
OHZ za toto obdobie zasahoval v 12 požiaroch nie len v obci, ale aj v okolitom regióne okresu Banská Štiavnica. OHZ v Štiavnických Baniach dobre spolupracuje so stanicou HaZZ v Banskej Štiavnici.
Funkcionári OHZ vykonávajú školenie a výcvik členov družstva, aby práce a súhra pri požiaroch bola na profesionálnej úrovni, technika bola vždy akcieschopná zasiahnuť v požiaroch a živelných pohromách, pri záchrane životov a majetku občanov. Vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky domov, chát a hospodárskych budov, aby sa predišlo požiarom. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva každý rok schvaľujú finančné prostriedky na činnosť OHZ z obecného rozpočtu. Je to potrebná investícia na ochranu občanov pred požiarmi a živelnými pohromami.

Členovia OHZ sú:
veliteľ OHZ - p. Mikuláš Neuschl st.
zástupca veliteľa OHZ - p. Vladimír Šípka
preventivár OHZ - p. Jaroslav Kališek
strojník PS-8, PS-12 - p. Patrik Neuschl
strojník PS-8, PS-12 - p. Dalibor Kališek
starší hasiči -
p. Mikuláš Neuschl ml.
p. Maroš Kubala
p. Marcel Blaško
p. Tomáš Blaško
p. Peter Vician
p. Michal Beneš

Všetci členovia OHZ sú aj členovia DHZ.

Dobrovoľný hasičský zbor v Piargu bol založený 21.mája 1925 a za jeho predsedu bol zvolený pán Libor Heiler. Veliteľom sa stal pán Ondrej Neuschl. Od 15.10.1927 bol námestník veliteľa čaty pán Gabriel Beran a v roku 1938 sa stal veliteľom hasičského zboru. Dňa 1.9.1929 bola v kostole svätého Jozefa v Piargu vysvätená hasičská zástava, ktorej krstnou matkou sa stala pani Patakyová. Od roku 1938 sa materiály okolo Dobrovoľného hasičského zboru nezachovali. Zbor však naďalej bol funkčný, organizácia nezanikla. Tohto roku si pripomíname 80.výročie jeho založenia

Predsedovia DHZ:
Jozef Čilík
František Drexler
Stanislav Lukáč
Ľudovít Ernek
Dušan Kališek
Jozef Kapoš
Mikuláš Neuschl
Marián Jány

Z činnosti DHZ v súčasnosti:
Dobrovoľný hasičský zbor v Štiavnických Baniach má 76 členov. Z tohto počtu je 38 mužov a 38 žien. Členovia DHZ sa aktívne zapájajú do života v organizácii, či už ako súťažiaci, rozhodcovia, preventivári alebo členovia ochotní pomôcť pri zabezpečovaní rôznych súťaží alebo brigád. Súťažné družstvo mužov sa pravidelne každý rok zúčastňuje previerok pripravenosti požiarnických družstiev a požiarnických súťaží na ktoré je pozývané.
Každoročne sú na týchto podujatiach obsadzované popredné miesta. Dobrovoľný hasičský zbor každý rok pripravuje v spolupráci s obecným úradom vlastnú hasičskú súťaž o putovný pohár starostu obce. Nezabúda sa ani na najmenších občanov obce deti, pre tieto sa na Medzinárodný deň detí koná ukážkové cvičenie s výjazdom hasičskej techniky, ktoré je veľmi populárne.
Okrem súťaží sa dobrovoľní hasiči zúčastňujú na brigádach, ktoré sú vyhlásené obecným úradom, alebo na zveľadenie hasičskej zbrojnice. Pravidelne je ošetrovaná a udržiavaná hasičská technika, ktorá slúži k výjazdom do požiarov, prípadne iným živelným pohromám.

Výbor DHZ v roku 2005:
predseda, technik: Marián Jány st.
podpredseda – veliteľ, technik: Vladimír Šípka
podpredseda – strojník , ml.inšpektor: Mikuláš Neuschl st.
tajomník , technik: Jozefa Kališeková
pokladník , technik: Milada Šípková
preventivár , nadzbormajster: Jaroslav Kališek
referent mládeže , ml. zbormajster: Patrik Neuschl
mater.techn.referent , ml. zbormajster: Dalibor Kališek

Členovia výboru:
technik: Ľuboslav Zachar
nadzbormajster: Mária Maruniaková
rotník: Peter Vician

Výsledky hasičov v súťažiach:
1994
Okrsková súťaž PP PD v Banskej Štiavnici 1.miesto
Okresná súťaž PP PD v Sandriku 5.miesto
Pohárová súťaž Podsitnianska 3.miesto

1995
Okrsková súťaž PP PD Podsitnianska muži 1.miesto, ženy 1.miesto
Pohár okresného veliteľa DPO Podsitnianska 4.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 2.miesto

1996
Okresná súťaž Žiar nad Hronom 3.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 2.miesto

1997
Hra plameň Štiavnické Bane 2.miesto
Námetové cvičenie Antol muži 1.miesto, ženy 3.miesto
Pohárová súťaž Ilija 1.miesto
Požiarnická súťaž Žiar nad Hronom 2.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 1.miesto
Súťaž 70.ročnica založenia DPO Baďan 1.miesto

1998
Hra plameň Štiavnické Bane 2.miesto
Okresná súťaž PP PD Banská Štiavnica 1.miesto
Pohárová súťaž Ilija 1.miesto
Súťaž 120.ročnica založenia DPO Ban. Belá 1.miesto
Pohárová súťaž Pitelová 2.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 2.miesto

1999
Okresná súťaž PP PD Ilija muži 1.miesto, ženy 1.miesto
Krajská súťaž PP PD Hliník n/Hronom muži 9.miesto,
ženy 7.miesto
Pohárová súťaž Ilija 1.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 1.miesto

2000
Okresná súťaž PP PD Banská Štiavnica 1.miesto
Pohárová súťaž Ilija 1.miesto
Pohárová súťaž Pitelová 3.miesto

2001
Okresná súťaž PP PD Svätý Anton 1.miesto
Krajská súťaž PP PD Rimavská Sobota 8.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 1.miesto
Pohárová súťaž Ilija 1.miesto

2002
Okresná súťaž PP PD Prenčov muži 1. miesto, ženy 1.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 2.miesto
Pohárová súťaž Svätý Anton 2.miesto

2003
Okresná súťaž PP PD Banská Štiavnica 1.miesto
Krajská súťaž PP PD Revúca 5.miesto
Pohárová súťaž Pitelová 4.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 1.miesto
Pohárová súťaž Svätý Anton 3.miesto

2004
Okresná súťaž PP PD a 100.ročnica Podsitnianska 1.miesto
Pohárová súťaž Pitelová 3.miesto
Pohárová súťaž Svätý Anton 7.miesto
Pohárová súťaž Štiavnické Bane 1.miesto

2005
Okrsková súťaž odbornej pripravenosti hasičského zboru Svätý Anton – 1. miesto
Okresná súťaž OP HZ Štiavnické Bane – 2.miesto
O pohár starostu obce Štiavnické Bane – 1. miesto
80. výročie DHZ Baďan – 1. miesto

Vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru Vážení hostia!
/príhovor starostu obce PaedDr.Milana Erneka v obradnej miestnosti OcÚ júl 2005/

Je pre našu obec mimoriadnou cťou privítať v tejto obradnej sieni pri príležitosti osláv 80.výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru čestných, statočných a obetavých ľudí, ktorí svoj život zasvätili práci pre spoločnosť, neváhajú obetovať kus svojho života pre šťastie a spokojnosť našich spoluobčanov. Zachraňovali to najcennejšie, životy a majetky našich ľudí.

Jednou z najkrajších ľudských vlastností je spolupatričnosť. Táto vlastnosť, vari najvýraznejšie vystupuje do popredia pri hasičskej práci, ktorá dáva nemálo príležitostí prejaviť ju nielen slovom, ale aj činnom. Hasič pri svojej práci je človekom v tom najlepšom zmysle slova. Veď nielen, že pomáha zachrániť materiálne hodnoty, ale neraz nasadzuje svoj vlastný život, aby zachránil život svojho spoluobčana. Niekedy však ani táto najväčšia obetavosť a vypätie všetkých síl nestačia. Živel je silnejší ako človek. Najdôležitejšie je však to, že každý z Vás vždy podá pomocnú ruku, tým ktorí to najviac potrebujú. Táto humánna myšlienka sprevádza Piargsku dobrovoľnú požiarnu ochranu od jej založenia.
Pri tomto stretnutí by som chcel poďakovať všetkým dobrovoľným členom hasičského zboru, všetkým tým, ktorí strávili stovky, ba tisíce hodín pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach, školeniach, brigádnických prácach, pri údržbe hasičskej techniky, alebo pri plnení hospodárskych a celospoločenských úloh.
Úprimná vďaka patrí najmä za priame zásahy pri požiaroch, keď často s vypätím všetkých síl a s nasadením vlastného života zachraňujú miliónové hodnoty nielen v obci ale aj v okolitých obciach či v meste Naša vďaka a úcta patrí aj všetkým manželkám a matkám, ktoré svojim vzácnym porozumením a často i odriekaním prispeli k tomu, že otcovia, synovia a manželia mohli plniť úlohy hasičov pre našu spoločnosť.
Aj naďalej najcennejším a najplodnejším kapitálom ostáva obetavá, dobrovoľná, nezištná, drobná každodenná práca každého jednotlivca, ktorá bola a je hlavným pilierom dobrovoľnej spoločenskej organizácie. Dovoľte mi aby som spomenul tých, ktorí boli na čele zboru. Prvým predsedom po jeho založený 21.mája 1925 bol Libor Heiler a prvým veliteľom Ondrej Neuchl.. Dňa 1.septembra 1929 bola v kostole sv.Jozefa na Piargu vysvätená hasičská zástava, ktorej krstnou matkou sa stala Mária Patakyová. I dnešná generácia sa pamätá na obetavých predsedov Jozefa Čilíka, Františka Drexlera, Stanislava Lukáča, Ľudovita Erneka, Dušana Kališeka, Jozefa Kapoša. Úcta k zboru sa v rodinách prenášala z generácie na generáciu. Dnes zbor úspešne vedie výbor na čele s predsedom Mariánom Jánym a podpredsedami Mikulášom Neuschlom a Vladimírom Šípkom a ďalšími členmi Jozefou Kališekovou, Miladou Šípkovou, Jaroslavom Kališekom, Patrikom Neuchlom a Daliborom Kališekom.
Náplň práce hasičského zboru je obsiahla a vyžaduje od každého člena vysokú odbornosť, uvedomelú a dobrovoľnú disciplínu a podriaďovanie sa kolektívnej výchove. Iba svedomitou prácou sa podarí zabezpečiť všetky úlohy. Odrazom veľkého úsilia našich hasičov sú aj ich mimoriadne dobré výsledky v súťažiach na rôznej úrovni. Z členov dobrovoľného hasičského zboru je vytvorený aj 11 členný aktívny obecný hasičský zbor.
Oceňujeme tiež veľmi dobrú spoluprácu s inými hasičskými zbormi , s okresným výborom požiarnej ochrany, s hasičským a záchranným zborom. Vážime si sponzorov, ktorí hasičov podporujú. Peknou tradíciou je spoluúčasť starších spoluobčanov ako prispievajúcich členov
Dovoľte mi Vážení členovia hasičského zboru, pri príležitosti nášho stretnutia zaželať Vám hlavne zdravie , aby ste i naďalej využívali získané poznatky, aby ste i naďalej s láskou a obetavosťou vykonávali túto ušľachtilú činnosť pre našich spoluobčanov.
Prajem Vám šťastné a pokojné dni v kruhu Vašich rodín, priateľov a známych.