• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Komunálny odpad, separovanie

NAJBLIŽŠIE ZBIERAME:

20.január 2020 -  KOMUNÁLNY ODPAD

 11. február 2020 - PLASTY  

Od 1. januára 2010 je každá obec povinná zaviesť triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. V našej obci separujeme papier, plasty, kovy a sklo. Naša obec je členom Združenia pre separovaný zber Tatiar so sídlom v Pukanci. Triedenie odpadov začína už priamo v domácnostiach. Takto vytriedený odpad je odvážaný podľa harmonogramu spoločnosťou Tatiar na ďalšie zhodnotenie.

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec sama 1x za 2 týždne.
Aby sme znížili množstvo komunálneho odpadu musíme z neho dôsledne vytriediť separované zložky.

Čo hovorí zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. To znamená, že sme to my, všetci občania!

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:
• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
• užívať zberné vrecia a zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
• ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných vriec a zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Zakazuje sa
• uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste ne to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakladanie „čiernych skládok“
• zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a pod.
• zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
• vykonávať skládkovanie odpadu

Porušenie zákazov je považované za priestupok a obec môže uložiť fyzickým osobám pokutu. 


Kalendár zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu - stiahnúťPríloha ku kalendáru zberu  stiahnúť