• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018

URBÁRSKA  A  PASIENKOVÁ   SPOLOČNOSŤ,   POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ  BANE

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA


Urbárska a pasienková spoločnosť v Štiavnických Baniach oznamuje, že  zhromaždenie vlastníkov  spoločnosti  sa uskutoční dňa

6.  júla  2018  od 14.30 h (v piatok)

v kultúrnom dome  v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)

Program  zhromaždenia vlastníkov:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej  komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2017
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa dozornej rady o zhodnotení a previerke účtovania za rok 2017
 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky
 8. Návrh výboru na vyplatenie podielov z hospodárenia za rok 2017
 9. Voľba výboru UaPS, p. s. na nové volebné obdobie r. 2018-2023
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na  zhromaždení vlastníkov. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní zhromaždenia, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie  splnomocnenia s uvedením podielnika/osoby, ktorý Vás bude  na rokovaní zastupovať. V prípade, že nemáte Vám blízku osobu na splnomocnenie, uchádzame sa o Vašu dôveru – splnomocniť môžete  členov výboru  (splnomocnenie môžete napísať podľa vzoru, ktorý je  prílohou tejto Vyhlášky a doručiť na kontaktnú adresu):      

                   Mgr. Božena Bačíková, Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica

                   Tel.: 0903 525 023,  e-mail:  bozena.bacikova@gmail.com

Účasť podielnikov je nutná na odsúhlasenie uznesenia a  podielov nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Po odsúhlasení   zhromaždením vlastníkov,  budú   podiely (podľa bodu č. 8 programu rokovania)  prítomným  podielnikom vyplatené  priamo po ukončení zhromaždenia vlastníkov,   v hotovosti.  V prípade, že splnomocníte zastupovaním niektorého člena Výboru, uveďte v splnomocnení číslo účtu, na ktorý Vám podiely pošleme.

Tešíme sa na stretnutie  s Vami

Príloha

Splnomocnenie (vzor)

           Mgr. Božena Bačíková                                                         Ladislav Láslo

           tajomníčka UaPS, p. s.                                                    predseda UaPS, p. s.

  

    Štiavnické Bane  4. júna 2018


Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]