• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 28.6.2018

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  25.6.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 28.6.2018 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Prijatie daru od pani K. Pataki, akademickej sochárky

2.Oprava Kláštora – spoluúčasť

3.Schválenie platu starostu

4.Určenie rozsahu úväzku výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022

5.Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov v obci Štiavnické Bane na roky 2018-2022

6.Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiav. Baniach

7.Úprava rozpočtu

8.Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel

9.Plán práce hlavného kontrolóra

10.Záverečný účet obce

11.Pozemky

12.Odpustenie nájmu – žiadosť

13.Rôzne

14.Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
Pozvánka na OZ 31.10.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]