• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 4.12.2018

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  28.11.2018

 P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a     u s t a n o v u j ú c e    zasadanie obecného zastupiteľstva na 4.12.2018 /t.j.utorok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5.Zloženie sľubu poslancov

6.Vystúpenie starostu obce

7.Schválenie programu rokovania

8.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

9.Schválenie platu starostu

10.Schválenie zástupcu sobášiaceho

11.Schválenie uznesenia

12.Diskusia

13.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
1 2 ... 10 [>]